Tag:

Bập bênh màu hồng

TTCT - Trái đất này vốn không vạch đường biên nào cả. Tất cả các đường biên chỉ là sản phẩm của con người sinh ra từ những lợi ích kinh tế, chính trị, tôn giáo... dị biệt. Thực tế đó còn tồn tại (và chắc chắn còn tồn tại rất lâu). May mà có nghệ thuật phần nào giúp ta “vô hiệu hóa” những rào cản vật lý lẽ ra rất phi lý đó.