Tag:

Big 5

TTCT - Nếu có lĩnh vực nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái kinh tế nặng nề đang tàn phá châu Âu thì đó là bóng đá.