Tag:

Bình loạn

TTCT - Khi thương củ ấu cũng tròn, còn ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo! Ông bà xưa nói có sai bao giờ.