Tag:

cấp tiến

  • 03/04/2024
  • 2039 từ

TTCT - Thế hệ Z còn phải chia thành hai "thế hệ" nữa, ngày càng xa cách nhau trong nhiều quan niệm về cuộc sống: Z nam bảo thủ hơn và Z nữ cấp tiến hơn.