Tag:

Chất lượng phát triển

TTCT -Chuyên mục Vấn đề &sự kiện trên số báo đầu tiên của năm 2011 dành cho việc nhìn lại và dự báo những vấn đề phát triển, khoa học và môi trường của VN. Những thách thức nào đang chờ VN biến thành cơ hội cho mình trong thập niên mới?