Tag:

CSR

TTCT - Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) không phải là những lời hứa suông hay một cách để đánh bóng tên tuổi, trái lại đó là một tiêu chí để phát triển bền vững.