Tag:

dân ở Bangkok

  • 25/02/2023
  • 1705 từ

TTCT - Các dự án di dời giải tỏa ở các đô thị lớn Việt Nam có thể nhìn vào một bài học ở Bangkok.