Tag:

Giáo dục Pháp

TTCT - Nhân dịp công trình L'école française au Vietnam de 1945 à 1975: De la mission civilisatrice à la diplomatie culturelle (Trường Pháp ở Việt Nam 1945-1975: Từ sứ mạng khai hóa đến ngoại giao văn hóa) được ấn hành bản tiếng Việt, từ Paris (Pháp) tác giả trò chuyện cùng TTCT về câu chuyện lịch sử giáo dục hậu thuộc địa ở Việt Nam.

TTCT - Đề án cải cách giáo dục trung học cơ sở (THCS) được Hội đồng Giáo dục tối cao Pháp (thông qua năm 2015), bắt đầu thực hiện từ năm học 2016-2017. Đề án có nhiều tham khảo thú vị cho giáo dục Việt Nam.