CÔNG KHANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Đề án cải cách giáo dục trung học cơ sở (THCS) được Hội đồng Giáo dục tối cao Pháp (thông qua năm 2015), bắt đầu thực hiện từ năm học 2016-2017. Đề án có nhiều tham khảo thú vị cho giáo dục Việt Nam.