Tag:

Hoạt động lập pháp

TTCT - Đổi mới hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng tầm của cơ quan đại biểu, cơ quan lập pháp cao nhất là vấn đề được đặt ra từ lâu. Trên thực tế, Quốc hội nước ta đang dần tiến về mục đích đó. Câu hỏi lớn đặt ra là khoảng cách còn bao xa và chúng ta đang tiến với tốc độ nào, còn những gì ngáng trở? Thử nhìn lại một nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua...