Tag:

kinh tế xanh

TTCT - Các mô hình kinh tế xanh sẽ thắng thế trong tương lai không xa không chỉ vì chúng sạch hơn và được coi là tiến bộ hơn, mà trước hết và quan trọng là vì chúng được dự báo tạo ra nhiều của cải lẫn công ăn việc làm hơn.