Tag:

Ksor Chăm

TTCT - Phải hẹn trước một ngày, ông Ksor Chăm mới có thể sắp xếp đưa tôi vào núi sâu thăm con voi ông đang nuôi ở đó. Đây là con voi nuôi cuối cùng còn lại ở vùng bắc Tây nguyên, nơi cách đây không lâu là xứ sở của voi rừng và voi nuôi.