Tag:

Lồng ấp

TTCT - Thực tế của chiến thuật 3 tại chỗ - ăn ở tại chỗ, sinh hoạt tại chỗ và sản xuất tại chỗ - được áp dụng lần đầu tiên nhằm chống dịch ở các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Việc cách ly hoàn toàn nhân lực đảm bảo sức khỏe để duy trì sản xuất là một giải pháp chính xác và kịp thời, nhưng có một thực tế là từ khi ra văn bản chính thức đến khi áp dụng chỉ có 3 ngày.