Tag:

lười biếng

  • 25/05/2023
  • 1246 từ

TTCT - Thời tiết ấm cải thiện tâm trạng, nhưng nếu ấm thành nóng - nhất là khi nhiệt độ đạt đến mức cao nhất trong mùa hè - tác động của nó sẽ đảo ngược.