Tag:

mùa thu ăn hồng

  • 09/11/2023
  • 3121 từ

TTCT - Đất đai là một cái cối xay đen đúa, vĩ đại, phá vỡ và biến đổi hết mọi thứ, với dòng dịch bí ẩn dồn từ những viên đất lên tới rễ, cho tới lúc làm căng những trái hồng trên đầu cành bằng đường và vị chát