Tag:

Nhà làm phim Hà Lệ Diễm

  • 29/03/2023
  • 2035 từ

TTCT - Phim của Hà Lệ Diễm, bằng cách để nhân vật và cộng đồng tự kể câu chuyện của mình, chứng kiến những đòi hỏi tự do của cá nhân khi đối diện với ràng buộc truyền thống.