Tag:

Nhảy chui

TTCT - Không thành phong trào gì cả, nhưng có một thời Hà Nội dặt dìu những bước nhảy chui.