Tag:

nhiệt đới buồn

Yêu người sâu đậm quá, đến mức người là tất cả thì có thể bị nỗi đau mất người tàn phá, thậm chí đánh gục ta, trừ khi ta ra đi trước người, như một mánh lới trốn chạy. Để tránh bị đau khổ đánh gục thê thảm, bí quyết đây: đừng yêu ai cả, hoặc vì cầm lòng không đậu, thì cứ yêu thương, nhưng ít thôi!