Tag:

Nỗi lo thất nghiệp

TTCT - Bảo hiểm xã hội là một cuộc giao dịch ba bên: cơ quan bảo hiểm xã hội, chủ sử dụng lao động và người lao động. Và trong ba bên ấy, đang có nhiều dấu hiệu cho thấy hai bên từ chối hợp tác với bên còn lại. Người sử dụng lao động và người lao động đều đang không đứng cùng phe với bảo hiểm.