Tag:

Phương tiện thay xe cá nhân

TTCT - Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng xe cơ giới cá nhân trên địa bàn TP.HCM (Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải - TDSI - thực hiện) đưa ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ hạn chế, tiến tới ngưng hoạt động xe mới tại 4 quận trung tâm và 2 khu đô thị trên địa bàn TP.