Tag:

Quản lý thể thao

TTCT - Đáng rầu là việc nghiên cứu, thống kê một cách nghiêm túc nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao thực chất vẫn còn là một vùng trắng của thể thao Việt Nam.