Tag:

số đông và thiểu số

Đã bắt đầu có những so sánh mang tính biện minh cho các hiện tượng xảy ra gần đây, rằng số đông vẫn ổn, vấn đề nếu có chỉ xảy ra cho một số rất nhỏ. Chuyện thiểu số và đa số này coi vậy chứ rất quan trọng vì nó là nền tảng của nhiều nguyên tắc của cuộc sống.