AN THUYÊN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Quê tôi có một con kênh đào lâu đời, ngày xưa người ta bắc một cây cầu sắt, sau giải phóng được thay bằng một cây cầu bêtông bề thế hơn.