BEETHOVEN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Nhà soạn nhạc Tartini đã kể rằng trong mơ ông thấy quỷ sứ hiện ra và đề nghị được làm người hầu của ông. Cuối những bài học, ông trao cho quỷ sứ cây đàn violin của mình, ngay lập tức quỷ sứ chơi đàn với một trình độ bậc thầy khiến Tartini gần như nghẹt thở.