CHIÊU VĂN (THEO OUTSIDE MAGAZINE)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Hồ sơ

TTCT - Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy khắp thế giới, 259 người đã thiệt mạng trong giai đoạn 2011-2017 khi đứng trước máy chụp hình trên điện thoại thông minh ở những địa điểm nguy hiểm. “Chết bởi selfie” đang trở thành một nạn dịch kỳ quặc của thời đại số và mạng xã hội.