COLSON WHITEHEAD

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - Trích đoạn sau đây nằm trong chương 1 của cuốn sách Nam sinh Nickel (Nickel Boys) của nhà văn Mỹ gốc Phi Colson Whitehead, được trao giải Pulitze năm 2020r, đưa ông vào câu lạc bộ những người giành được giải Pulitzer hai lần cho hạng mục hư cấu.