CÔNG TOÀN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT- Hẳn Henry Ford, ông chủ của Công ty Ford Motor, khi quyết định trả lương cho công nhân cao hơn mức thông thường ở thời điểm đầu thế kỷ 20, đã có những suy nghĩ thực tiễn về vấn đề này. Các lý thuyết kinh tế khác nhau cũng đã đưa ra nhiều phân tích về lợi ích của việc trả lương cao.