ĐÌNH NGỌC

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Nhân đọc bài “Giúp trẻ nuôi dưỡng cảm xúc qua từng trang sách” (TTCT ngày 23-10-2011), trong đó, thạc sĩ thông tin thư viện Nguyễn Tấn Thanh Trúc có nhắc đến yếu tố quan trọng của thư viện trong đời sống tinh thần của học sinh nói riêng và trẻ con nói chung.