ĐỖ KH.

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - "Lần thứ nhì thì cũng được chứ. Hay là mình để đến lần hẹn thứ ba… Nhưng lần thứ nhì hay lần thứ ba thì cũng vậy thôi. Lần thứ nhì hay lần thứ ba, sau đó thì vẫn là anh đi".