ĐỖ THÁI BÌNH (KỸ SƯ ĐÓNG TÀU - ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ HỘI KHKT BIỂN TP.HCM)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tiêu điểm

TTCT - Đã có nhiều nỗ lực giúp nâng cao trình độ ngư dân Việt Nam song tác dụng chưa đáng là bao. Ta vẫn thiếu những tài liệu sinh động, dễ hiểu và thiết thực, những chương trình hỗ trợ huấn luyện ngư dân tận nơi. Trên hết, một sự chung sức của nhiều phía cho những vấn đề đơn giản nhất.