DUY KỲ - KHẢI ĐƠN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Môi trường

TTCT - Con đường bên bờ kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) giờ xanh ngắt những bãi cỏ, vườn hoa, mang lại không khí trong lành cho người dân sống trong khu vực. Nhưng niềm vui của họ chưa trọn vẹn bởi tệ nạn xả bẩn xuống dòng kênh đang hồi sinh này.