HÀ QUÂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 460 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Việc giảm giờ làm việc cần được thử nghiệm tại các doanh nghiệp lớn, trước khi mở rộng, tạo thành phong trào, chứng minh cho người sử dụng lao động thấy lợi ích của giảm giờ làm như tăng năng suất lao động, thêm thời gian tái tạo sức lao động...