HẰNG MAI - NHƯ HUY

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Phiếm đàm

TTCT - Vài năm gần đây bạn bè tôi đi nhiều. Lâu lâu lại có người qua chào chia tay. Mừng cho bạn vì đã làm được điều bạn muốn làm, có sự thay đổi mà bạn muốn cho bạn và gia đình bạn.