HỒNG NHUNG THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT - TP.HCM có kế hoạch phủ sóng WiFi công cộng và hướng đến một thành phố thông minh. Với tư cách là chuyên gia từng tham gia nhiều dự án kết nối thông minh, ông Phan Thanh Sơn, nguyên tổng giám đốc Cisco Vietnam, trao đổi với TTCT về điều kiện để triển khai cũng như hình thức đầu tư phù hợp.