HƯƠNG CHÂU

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Đọc sách cùng bạn

TTCT - Như một nhân vật trong Mùa hè đã nói, “anh nên thận trọng với việc bỏ người ta vào những cái hộp nhỏ hẹp, gọn ghẽ và dán nhãn lên đó”, J. M. Coetzee có lẽ cũng mong chúng ta thận trọng, và đón nhận mọi người quanh mình bằng cái nhìn rộng mở.