HƯƠNG DUY

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

Năm 2013, tạp chí Business Insider có bài viết đăng lại kết quả khảo sát của Triposo đối với 700 người từ 62 quốc gia về các hành vi xấu xí khi đi du lịch. Qua các câu trả lời, 10 quốc gia bị bêu tên vì hành vi của công dân nước đó khi đi du lịch nước ngoài.