(IZVESTIA)

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thời sự quốc tế

TTCT - Trong ảnh là một người biểu tình Ai Cập tên Ali. Một năm trước, tham gia biểu tình lật đổ chế độ Mubarak, ông đã cầm trên tay cây thánh giá và quyển kinh Koran, tượng trưng cho sự thống nhất nhân dân Ai Cập.