JESSE PETERSON

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thư giãn

TTCT - Thật sự tôi không hiểu tại sao mình phải mua hoa tặng vợ. Vì đối với một đứa trẻ 6 tuổi thì tiền là một thứ xa xỉ, thế nên tại sao tôi lại phải hi sinh tiền của mình để mua một thứ không ăn được cho đứa nào tên là “vợ” chứ?