LAN ANH - THÙY DƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT - Đã có nhiều giải pháp được thí điểm trong lĩnh vực y tế nhằm giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện (BV), nâng chất lượng điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên ở nhiều nơi, quá trình triển khai còn nhiều điều chưa rõ ràng khiến quyền lợi của bệnh nhân, BV công bị thiệt.