LÊ MẠNH HÙNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Loài khướu Ngọc Linh Trochalopteron ngoclinhense, loài chim đặc hữu Việt Nam đang được xếp vào bậc nguy cấp trong danh lục đỏ của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Đây là bức ảnh đầu tiên của loài chim này trên thế giới.