LÊ THANH - HƯƠNG GIANG

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - 2014 sẽ là năm doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Nhiều chuyên gia nhận xét như vậy bởi nền kinh tế năm 2014 sẽ dựa rất nhiều vào việc tái cấu trúc, đẩy mạnh cổ phần hóa và cả chuyện bán DNNN...