LƯU TRANG - THANH Ý

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - “Cây gậy trắng là biểu tượng của người khiếm thị trên khắp thế giới. Hãy nhường đường cho người mang cây gậy trắng”. Đó là thông điệp của một nhóm truyền thông tình nguyện hỗ trợ người khiếm thị tại TP.HCM được đưa ra trong Ngày quốc tế cây gậy trắng 15-10.