MARK GREEN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Thời sự quốc tế

TTCT - Mark Green là giám đốc điều hành Viện Lãnh đạo quốc tế McCain. Ông từng là dân biểu bang Wisconsin trong bốn nhiệm kỳ và cựu giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Ông vừa có bài viết về vai trò của cố thượng nghị sĩ John McCain trong việc nối lại quan hệ Việt - Mỹ, đăng trên trang The Hill ngày 11-7, đúng dịp kỷ niệm 25 năm sự kiện này.