MINH KHÔI

Tác giả

Tổng số bài viết : 772 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Một lít xăng tăng từ 25 peso (25.700 đồng) lên 132 peso (135.700 đồng). Xăng cao cấp tăng từ 30 peso (30.800 đồng) lên 156 peso (160.300 đồng).