NGÔ TUẤN HIỂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Công nghệ

TTCT - Để có một hệ thống thông tin đầy đủ và minh bạch nhằm có thể giám sát hoạt động của các cơ quan công quyền, kiểm chứng tính công minh và nghiêm túc của cơ quan chỉ đạo điều hành, Chính phủ điện tử là một công cụ hữu ích. Nhưng Chính phủ điện tử hiện đang đi về đâu?