NGUYỄN VIỆT THANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 1 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Hồ sơ

TTCT - Tại một trong những khu vực có tốc độ xây dựng mãnh liệt nhất của TP.HCM, nhiều công nhân xây dựng khu tái định cư Bình Khánh (Q.2) đang sống và làm việc trong những điều kiện tối thiểu.