PHAN SÔNG NGÂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

Cận thị là “bệnh học đường” đã có rất nhiều cảnh báo. Bởi, tỉ lệ trẻ em phải đeo kính ngày càng tăng nhiều trong trường. Chữ và sách là hai trong những công cụ có nhiều khả năng gây bệnh học đường ấy. Thế nhưng hiện nay có rất nhiều sách, truyện dành cho trẻ em lại đang thiếu sự quan tâm đến “chuẩn chữ” để phòng bệnh cho trẻ thơ...