THẢO THƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 145 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

THẢO THƯƠNG

Thức ăn đường phố được xem như là một nét đặc trưng trong ẩm thực Việt. Thế nhưng đa số những cơ sở buôn bán này đều nhỏ lẻ, không được cấp giấy phép kinh doanh, không đủ điều kiện an toàn thực phẩm...