TIẾN TRÌNH

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Du lịch - Ẩm thực

TTCT - Khi những lưu dân đến khẩn hoang nơi cùng trời cuối đất này thì thấy loài cua rừng xấu xí có 3 vệt trên yếm nhiều vô số kể. Người ta gọi nôm na là con ba khía. Từ lâu, ba khía muối trở thành món ăn ưa thích của rất nhiều người, đặc biệt là ở miền Tây. Nghề muối ba khía nay được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (*).

Hồ sơ

TTCT - Nét màu trên những bức tranh kiếng từng đi vào tiềm thức của nhiều thế hệ người Nam Bộ đang được đánh thức bởi những người thợ canh cánh giữ vẹn hồn nghề.