TRẦN GIA TÔN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Lệ thường cứ sau một biến động xã hội lớn tất sẽ có các hệ quả đi kèm. Sau Thế chiến thứ hai và chiến tranh lạnh, thanh gươm nguyên tử Damocles (1) lơ lửng, con người cần yêu cuồng sống vội. Triết thì có chủ nghĩa hiện sinh, xã hội thì có babyboom (2).

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Thầy vừa chủ nhiệm vừa dạy chúng tôi suốt ba năm trung học. Trước năm 1975, thầy học cao học tại Đại học Khoa học Sài Gòn trước khi dừng chân ở thị xã bình lặng này.